Pasta e fagioli

(serves 5)

Pasta: Tubetti rigati N 72
Ingredients: Cannelini or Pinto Beans (8 oz can) - Tomato sauce (8 Oz.) - Tomato Paste (1 Tbs) - 1 Carrot, 1 Celery stock, 1 Onion - Extra Virgin Olive Oil (4 Tbs)